Τετάρτη 10 Ιουλίου 2013

Ιδού το προφίλ της εταιρείας που παράγει το παράνομο σήμα και το …πρόγραμμα της ψεύτο-ΕΡΤ


Η «ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (T.V.E.)» ιδρύθηκε το 1975 (ΦΕΚ 1862/30.07.1975 ) και Δυνάμει της με αρ. ΕΜ 5908/15.10.1998 απόφασης της Δ/νσης Εμπορίου Ν. Ανατ. Αττικής, ως δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 8352/1998 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε), εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της Εταιρίας περί επωνυμίας της Εταιρίας, η οποία διαμορφώθηκε σε «ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία», με διακριτικό τίτλο «STUDIOS ΠΑΙΑΝΙΑΣ».
Σκοπός της εταιρείας είναι:
  • η ίδρυση και εκμετάλλευση τηλεοπτικών – ηχοληπτικών συγκροτημάτων παραγωγής τηλεοπτικών προγραμμάτων, κινηματογραφικών ταινιών, ηλεκτρονικών πολυμέσων και λοιπών συναφών προϊόντων. Η κτήση, μίσθωση, εγκατάσταση, διαμόρφωση και εκμετάλλευση εργοστασίων και βιομηχανικών καταστημάτων – εγκαταστάσεων και πάσης φύσεως ακινήτων που είναι αναγκαία για την διεξαγωγή των εργασιών της εταιρείας και για την επέκταση αυτών,
  • η παραγωγή, εμπορία και διανομή στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή τηλεοπτικών προγραμμάτων, οπτικοακουστικών πολυμέσων, κινηματογραφικών ταινιών και λοιπών συναφών ειδών,
  • η εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή τηλεοπτικών και οπτικοακουστικών μηχανημάτων, ανταλλακτικών αυτών, υλικών που απαιτούνται για την παραγωγή τηλεοπτικών προγραμμάτων και κινηματογραφικών ταινιών και κάθέ είδος συναφών ειδών,
  • οι διαφημιστικές εργασίες και η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών σε παραγωγούς τηλεοράσεως και κινηματογράφου και λοιπών οπτικοακουστικών μέσων,
  • η αντιπροσώπευση ξένων οίκων και ημεδαπών,
  • η διενέργεια κάθε άλλης πράξεως που κατά περίπτωση θα μπορεί να συσχετιστεί ολικά ή μερικά με την πραγματοποίηση των πιο πάνω σκοπών που δεν κατονομάζεται ρητά και
  • η συμμετοχή σε άλλες, οιασδήποτε νομικής μορφής, εταιρείες και κοινοπραξίες που έχουν αντικείμενο εργασιών παρεμφερές προς τον σκοπό της εταιρείας.
Το μετοχικό κεφάλαιο της TVE ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο πενήντα χιλιάδες Ευρώ (1.050.000,00€), διαιρούμενο σε 350.000 μετοχές ονομαστικής αξίας τριών Ευρώ (3,00€) εκάστης, εκ των οποίων 300.000 μετοχές είναι ανώνυμες και 50.000 μετοχές, ονομαστικές.
Η μετοχική σύνθεση της εταιρίας είναι η ακόλουθη:
ΜέτοχοιΑριθμός ΜετοχώνΠοσοστό (%)
ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.87.50025%
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.87.50025%
Χρήστος Π. Ελματζιόγλου70.00020%
Νικόλαος Π. Ελματζιόγλου70.00020%
Γρηγόριος Κ. Ελματζιόγλου17.5005%
Γεσθημανή Παπαδάκη17.5005%
Σύνολο350.000100%

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου