Τρίτη 23 Ιουλίου 2013

SOS Η πραγματική πρόθεση Μάναλη (που δεν ήρθε να κλείσει την ΕΡΤ)


Η προκήρυξη ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ την οποιαδήποτε ανανέωση της 2μηνης σύμβασης. Άρα ζητά τώρα την υπογραφή μας για να ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ τα ΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΑ, να αποδυναμώσουμε τις αγωγές μας και μετά τέλος. 
Δείτε με προσοχή το νόμο στον οποίο παραπέμπει η παράγραφος 4 της Προκήρυξης.

Ν 2738/1999: ΣΣΕ Δημοσίου,μονιμοποιήσεις,προσλήψεις,ΑΣΕΠ,ΟΤΑ κλπ. (276829)

                          Αρθρο 20

         Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων, θεμάτων
        του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού
             (Α.Σ.Ε.Π.) και άλλων συναφών με
                     προσλήψεις θεμάτων

4. Στην παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 προστίθενται
περιπτώσεις κ` και κα` ως εξής :

  "κ. Το προσωπικό που προσλαμβάνεται για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή
εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της
οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό
διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 του παρόντος νόμου. Παράταση ή
σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω δωδεκάμηνο διάστημα ή μετατροπή
της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες. Ο φορέας που
διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει τον πίνακα των προσληπτέων κάθε φορά
στο Α.Σ.Ε.Π., καθώς και όλους τους πίνακες προσληπτέων κάθε φορά στο
Α.Σ.Ε.Π., καθώς και όλους του πίνακες προσληπτέων του επόμενου έτους.
Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί έλεγχο για τη συνδρομή των όρων πρόσληψης της
παρούσας περίπτωσης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή
απασχολήθηκε προσωπικό κατά παράβαση των ανωτέρω διατάξεων, εφαρμόζεται
η παρ. 15 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως συμπληρώθηκε με την παρ.
7 του άρθρου 5 του ν. 2527/1997.

  κα. Το προσωπικό που προσλαμβάνεται σε εκτέλεση ειδικού προγράμματος
απασχόλησης, που προκηρύσσεται και επιδοτείται από τον Ο.Α.Ε.Δ.. Η
πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού διενεργείται σύμφωνα με τους όρους, τη
διαδικασία και τα κριτήρια που καθορίζονται στα προγράμματα αυτά".

*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.5 άρθρου 6 Ν.3146/2003,ΦΕΚ Α 125/23.5.2003,
    ορίζεται ότι:
 " Στις εξαιρέσεις της 55/98 ΠΥΣ, όπως ισχύει, υπάγεται και το προσωπικό
που προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για
κάλυψη αναγκών ανταπoδοτικού χαρακτήρα υπηρεσιών των Ο. Τ .Α., καθώς και το
προσωπικό του άρθρου 20 παρ. 4του Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α)".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου